SEARCH WHAT'S ON

SEARCH BY DATE RANGE

From:
To:

SEARCH BY CALENDAR

Vietnamese Living Library

Vietnamese Living Library Thursday 17 October - 9.30am-12.30pm - Listen to community members sharing personal stories on mental health and wellbeing (in Vietnamese).
No Vietnamese Living Library Thursday 17 October - 9.30am-12.30pm - Listen to community members sharing personal stories on mental health and wellbeing (in Vietnamese). 17/10/2019 9:30 AM 17/10/2019 12:30 PM Bankstown Arts Centre, 5 Olympic Parade, Bankstown NSW 2200 Events; What's On
Vietnamese Women

Thursday 17 October - 9.30am-12.30pm

Listen to community members sharing personal stories on mental health and wellbeing.

  • When: Thursday 17 October

  • Time: 9.30am (for 10am start) to 12.30pm
    Lunch and networking from noon

  • Where: Bankstown Arts Centre

This event will be in Vietnamese.

Register by contacting Chau Nguyen atchau.nguyen@health.nsw.gov.au or 9780 2767.

Hay lắng nghe cac thanh vien cộng đồng chia sẻ những cau chuyện ca nhan về sức khỏe tinh thần va sự an lạc.

Thời gian: Thứ Năm ngay 17 thang 10từ 9giờ30 sang (bắt đầu từ 10giờ) đến 12giờ30 chiều

Ăn trưa va gặp gỡ chia sẻ vao buổi trưa

Tại: Bankstown Arts Centre

Buổi Noi Chuyện nay sẽ bằng tiếng Việt.

Ghi ten tham dự xin lien lạc Chau Nguyễn qua email chau.nguyen@health.nsw.gov.au hoặcđiện thoại số 9780 2767.

Location

Bankstown Arts Centre
5 Olympic Parade, Bankstown NSW 2200