Guided Library tour

Guided Library tour
Photo of Bankstown Library and Knowledge Centre
Guided Library tour Events; Library Services; What's On
Photo of Bankstown Library and Knowledge Centre

Library Tours in community languages


Come along to our library tour in your language.

During the one-hour session you will become familiar with the library layout, meet other community members, learn about the library services, programs, spaces and resources and find out how to get help from our friendly staff.


Arabic

Location: Bankstown Library & Knowledge Centre
Time: 10-11am
Dates: Mondays -
 • 1 May
 • 5 June
 • 3 July
 • 7 August
 • 4 September
 • 2 October
 • 6 November
 • 4 December
اكتشف مكتبتك
 تعال الى جولة مكتبتنا، خلال الجولة التي تستغرق ساعة واحدة ستتعرف على تصميم المكتبة وتلتقي بأعضاء من مجتمعات مختلفة وتتعرف على ما تقدمه المكتبة من خدمات ، برامج ، مساحات و الموارد الاخرى وايضاً تعرف كيفية الحصول على المساعدة من موظفينا الودودين.
الموقع: مكتبة بانكستاون 
الوقت: 10-11 صباحا 
التواريخ: الاثنين - 1 مايو، 5 يونيو، 17 يوليو،7 اغسطس، 4 سبتمبر، 9 أكتوبر و 6 نوفمبر.


Mandarin

图书馆参观导览 – 了解图书馆丰富多样的资源和服务

欢迎参加我们的图书馆导览活动,在参观中,您将了解图书馆的服务、活动和 资源,结交新朋友,并了解如何从我们工作人员那里获得帮助。

Location: Campsie Library & Knowledge Centre
Time: 10-11am
Dates: Mondays –
 • 24 April
 • 15 May
 • 26 June
 • 31 July
 • 21 August
 •  18 September
 • 23 October
 • 20 November 
​地点:Campsie Library & Knowledge Centre
 时间: 10 点 至 11 点
日期:周一,4 月 24 日、5 月 15 日、6 月 26 日、7 月 31 日、8 月 21 日、9 月 18 日、10 月 23 日、11 月 20 日
Location: Riverwood Library & Knowledge Centre
Time: 11am-noon
Dates: Wednesdays –
 • 10 May
 • 14 June
 • 12 July
 • 9 August
 •  13 September
 • 11 October
 • 8 November
​地点:Riverwood Library & Knowledge Centre
 时间: 11 点至中午
日期:周三, 5 月 10 日、6 月 14 日、7 月 12 日、8 月 9 日、9 月 13 日、10 月 11 日、11 月 8 日
Location: Padstow Library & Knowledge Centre
Time: 11am-noon
Dates: Wednesdays –
 • 31 May
 • 28 June
 • 26 July
 • 23 August
 •  27 September
 • 25 October
 • 29 November
​地点:Padstow Library & Knowledge Centre
 时间: 11 点至中午
日期:周三, 5 月 31 日、6 月 28 日、7 月 26 日、8 月 23 日、9 月 27 日、10 月 25 日、11 月 29 日


Korean

Location: Campsie Library & Knowledge Centre
Time: 10-11am
Dates: Mondays -
 • 1 May
 • 5 June
 • 17 July
 • 7 August
 • 4 September
 • 9 October
 • 6 November
도서관 투어— 캔터버리뱅스타운 시 알아가기

도서관 투어에 참여하세요. 오셔서 도서관안도 보시고 다른 커뮤니티 분들도 만나시구요 또 도서관에
어떤 프래그램과 자료들이 있는지 그리고 어떻게 친절한 직원의 도움을 받을수 있는지 알아보세요.

 위치: 캠시 도서관 & 지식 센터
시간 : 오전 10-11시
날짜 : 5월 1 일 월요일
6월 5일 월요일
7월 17일 월요일
8월 7 일 월요일
9월 4 일 월요일
10월 9일 월요일
11월 6일 월요일
예약은 필수, 9789 9405 캠시 도서관으로 전화주세요.


Vietnamese

Location: Campsie Library & Knowledge Centre
Time: 10-11am
Dates: Mondays -
 • 8 May
 • 19 June
 • 24 July
 • 11 September
 • 16 October
 • 13 November
Tham Quan Thư Viện - Khám phá Thư viện CBCity của bạn

Trong chuyến tham quan kéo dài một giờ này, bạn sẽ xem cách bố trí thư viện, gặp gỡ các thành viên khác trong cộng đồng, tìm hiểu về các dịch vụ, chương trình, không gian và tài nguyên của Thư viện, đồng thời tìm hiểu cách nhận trợ giúp từ đội ngũ nhân viên thân thiện của chúng tôi.

Địa điểm: Thư viện & Trung tâm Kiến thức Campsie
Thời gian: 10-11 giờ sáng
Ngày: Thứ Hai ngày 8 tháng 5, ngày 19 tháng 6, ngày 24 tháng 7, ngày 11 tháng 9, ngày 16 tháng 10 và ngày 13 tháng 11.The City of Canterbury Bankstown acknowledges the traditional custodians of the land, water and skies of Canterbury-Bankstown, the Darug (Darag, Dharug, Daruk, Dharuk) People. We recognise and respect Darug cultural heritage, beliefs and relationship with the land. We acknowledge the First Peoples’ continuing importance to our CBCity community.